Cele mai recente stiri


Cele mai citite stiri


Ultimele cautari

Manual de facut praf o companie simbol pentru Romania

publicat 2020-04-30 13:02:02 (Money.ro)

Manual de facut praf o companie simbol pentru Romania Corpul de control al primului ministru a descoperit mai multe probleme la TAROM in urma unui control derulat intre 1 ianuarie 2017 si 31 decembrie 2018 privind respectarea dispozitiilor legale si a normelor interne privind organizarea, functionarea si guvernanta, verificarea circumstantelor in care doua aeronave Airbus A310 au fost instrainate in anul 2018, precum si a altor aspecte relevante aferente functionarii companiei.   Cum nu s-a respectat legea In perioada 01.01.2017 - 17.09.2018 (data finalizarii procedurii de selectie pentru membrii CA), componenta CA al TAROM a suportat numeroase modificari, in cadrul acestuia fiind nominalizati 26 de administratori, din care 22 de administratori provizorii. Toate schimbarile efectuate in perioada 2017-2019, in componenta consiliului de administratie, cat si la nivelul conducerii executive (3 directori generali), au condus la o instabilitate in ceea ce priveste activitatea manageriala a companiei, fapt a constituit un posibil factor perturbator in elaborarea si implementarea unei strategii menite sa conduca la realizarea obiectivelor de performanta stabilite si asigurarea redresarii economice TAROM. Ministerul Transporturilor, in calitate de autoritate tutelara, nu si-a indeplinit obligatia de declansare a procedurii de selectie a membrilor consiliului de administratie in termen de 45 de zile de la vacanta posturilor potrivit prevederilor art. 644 alin. (1) din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. Nerespectarea acestei obligatii constituie contraventie in conformitate cu prevederile rt. 644 alin. (4) din acelasi act normativ. In lunile ianuarie si iunie 2017 nu au avut loc sedinte ale consiliului de administratie. Cele doua situatii similare au fost tratate, din punct de vedere al remunerarii administratorilor, diferit. Astfel, pentru luna ianuarie 2017 membrii CA au fost remunerati in baza unei opinii juridice exprimate de firma de avocatura contractata de companie, conform careia membrii CA sunt indreptatiti la plata indemnizatiei lunare in situatia in care nu participa la sedinte din motive neimputabile lor, iar pentru luna iunie 2017 niciunul dintre membrii CA nu a fost remunerat, pe motivul ca nu s-au intrunit in sedinta. Compania nu a incheiat contract de mandat/administrare cu un membru al consiliului de administratie, ce si-a exercitat mandatul in perioada 30.10.2017- 03.11.2017, fapt ce a contravenit dispozitiilor art. 1.913 alin. (1) din Codul civil si revederilor art. 28 alin. (1) din Statutul TAROM. In perioada 03.11.2017 - 19.12.2017 consiliul de administratie s-a intrunit in 8 sedinte la care au participat doar sase din cei sapte administratori numiti. In toata aceasta perioada, unul dintre cei sapte membrii ai consiliului de administratie nu a participat. Compania a incheiat cu acesta contractul de administrare la data de 09.01.2018, desi numirea sa s-a facut, printr-o hotarare a adunarii generale a actionarilor, in data de 30.10.2017. In perioada 28.06-13.08.2018, consiliul de administratie a fost compus dintr-un numar par al membrilor (6 administratori), contrar prevederilor art. 137 alin. (1) din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In ceea ce priveste procesul de recrutare si selectie a administratorilor, s-a constatat faptul ca singurul demers efectuat de structura de guvernanta din cadrul Ministerului Transporturilor a fost acela de a inainta ministrului, spre aprobare, documentele intocmite de expertul independent (lista lunga, lista scurta, rapoartele de activitate, raportul pentru numirile finale etc).  Astfel, prin nerespectarea prevederilor art. 11 si art. 12 lit. b) din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv prin neindeplinirea obligatiei de infiintare a comisiei pentru selectia candidatilor, Ministerul Transporturilor nu a fost in masura sa evalueze candidatii selectati in lista scurta si sa faca propuneri in vederea numirii pentru pozitia de membri in consiliul de administratie. In privinta selectiei efectuata de expertul independent in recrutarea resurselor umane, ale carui servicii au fost contractate de Ministerul Transporturilor s-au constatat urmatoarele: - Din analiza dosarelor depuse candidati a reiesit faptul ca patru dintre acestia nu au indeplinit, la data selectiei, sau nu au facut dovada indeplinirii unora dintre cerintele obligatorii prevazute in Anuntul de recrutare. Cu toate acestea cei patru candidati au fost inclusi de catre expert in Lista scurta a persoanelor propuse pentru ocuparea functiilor de administrator, care a fost aprobata de ministrul transporturilor la data de 29.08.2018; - Expertul a considerat indeplinit criteriu privind competente specifice domeniului de activitate al societatii (dezvoltate la un nivel de peste 50%) in situatia a doi candidati, desi potrivit documentelor depuse, unul dintre acestia avea o luna vechime de administrator neexecutiv, iar celalalt nu a desfasurat activitati in domeniu; - Evaluarea si acordarea de catre expert a punctajelor aferente fiecarui criteriu de selectie nu au fost facute in mod unitar, in sensul ca, pentru aceeasi perioada de vechime/experienta, punctajele candidatilor au fost diferite sau, pentru perioade de vechime/experienta diferite, punctajele au fost egale. Presedintele consiliului de administratie, numit la data de 17.09.2018, nu a declansat procedura de selectie a directorului general in termen de 30 de zile de la vacantarea postului. In acest mod nu au fost respectate prevederile art. 644 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare. In conformitate cu prevederile art. 644 alin. (5) din acelasi act normativ, aceasta fapta constituie contraventie. Astfel, in perioada 17.09.2018 (data numirii administratorilor selectati prin concurs) - 19.02.2019 (data primei intruniri a Comitetului de Nominalizare si Remunerare din cadrul consiliului de administratie), nu au fost efectuate demersuri in ceea ce priveste demararea procedurii de selectie a directorului general al companiei, asa cum acestea sunt prevazute in cuprinsul art. 35 din OUG nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv nu a fost decisa de catre consiliul  de administratie varianta de selectie a directorului general si nu au fost stabilite, impreuna cu membrii Comitetului de Nominalizare si Remunerare, criteriile de selectie. Rezultatele financiare Compania a inregistrat pierderi anuale brute in anii 2017 si 2018, rezultate care au determinat erodarea in continuare a capitalurilor proprii ale companiei. Astfel, pierderea bruta in 2017 a fost de 172.356 mii lei, iar cea preliminata, aferenta anului 2018, de 133.688 mii lei. De altfel, din analiza evolutiei intr-un orizont mai mare de timp a rezultatelor companiei, s-a constatat faptul ca ultimul exercitiu financiar in care TAROM a inregistrat profit a fost 2007. Din analiza fluxului de numerar al companiei s-a constatat faptul ca acesta a fost negativ in perioada 2016-2018, fapt ce a indicat o scadere a activelor lichide ale TAROM. Astfel, compania a avut un disponibil de 424.328 mii lei, la 01.01.2016 si de 405.062 mii lei, la 31.12.2016. Acesta a scazut la 239.013 mii lei la 31.12.2017 si la 97.069 mii lei, la 31.12.2018. Ulterior, disponibilul a scazut la 84.180 mii lei, la data de 31.03.2019. Continuarea diminuarii disponibilului TAROM, in ritmul prezentat mai sus, va avea ca efect iminent o deteriorare a solvabilitatii companiei. TAROM a inregistrat un grad de executie a veniturilor totale aprobate in 2017 de 93,64%. In acest an cheltuielile totale efectuate au fost de 104,08% fata de cele aprobate. Astfel, s-a constatat faptul ca in anul 2017 nu a fost respectata regula bugetara instituita prin prevederile art. 10 alin. (1) litera b) din OG nr. 26/2013, respectiv, in cazul in care se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati. Abaterea de la proportionalitate, respectiv incalcarea regulii bugetare mentionate, este caracteristica si executiei bugetelor exercitiilor 2016 si 2018. Potrivit prevederilor art. 13 alin. (1) lit. e) coroborate cu cele ale alin. (5) si (2) ale aceluiasi articol din OG nr. 26/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, incalcarea, in situatia executiei bugetelor aferente exercitiilor 2016 si 2017, a regulilor instituite la art. 10 alin. (1) din acelasi act normativ, constituie contraventie. In anul 2018, abaterea de la proportionalitate a gradului de efectuare a cheltuielilor in raport cu cel de realizare a veniturilor, desi o stare de fapt, nu a mai constituit o incalcare a normelor legale ce vizeaza intarirea disciplinei financiare, intrucat a intrat in vigoare o exceptie de la respectarea regulilor bugetare prevazuta la art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 45/1997 privind infiintarea Societatii Comerciale "Compania nationala de transporturi aeriene romane - TAROM" - S.A. In anii 2017 si 2018 valorile realizate ale cheltuielilor pentru investitii au fost net inferioare celor aprobate, chiar si in conditiile in care in 2018 bugetul a fost rectificat. Gradul de executie a cheltuielilor pentru investitii a fost in 2018 de 47,01%, iar in 2017 de 58,86%, ceea ce a indicat o fundamentare incorecta a valorilor supuse aprobarii bugetare.   Achizitionarea celor doua Airbus    In perioada 2008-2017 caracterul nerentabil al activitatii TAROM derulata prin intermediul aeronavelor Airbus A310-325 a fost retinut in actele de control si audit intocmite de Corpul de Control al Primului-Ministru si Curtea de Conturi a Romaniei. Zborurile comerciale ale celor doua aeronave Airbus 310-325 din flota TAROM au fost oprite la datele de 12.09.2016 (YR-LCB) si 31.10.2016 (YR-LCA). Scoaterea din functiune a aeronavelor a fost aprobata ulterior de CA, la data de 16.12.2016, iar procesul de conservare s-a derulat incepand cu data de 13.11.2016 si s-a incheiat la datele de 15.02.2017 (YR-LCA) si de 24.02.2017 (YR-LCB). Aeronavele s-au aflat in conservare pana la data vanzarii acestora. In situatia valorificarii mijloacelor fixe, legislatia incidenta a obligat compania la vanzarea acestora prin licitatie publica, dar nu a prevazut o reglementare procedurala aplicabila in speta. In atare conditii, procedura ce trebuia urmata de TAROM in temeiul cerintei cuprinse la art. 23 din Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, cu modificarile si completarile ulterioare, ar fi trebuit cel putin sa corespunda intelesului comun al notiunii de licitatie, respectiv definitiei acesteia ca "vanzare a unui bun facuta in public, dupa reguli speciale, avand drept rezultat atribuirea obiectului de vanzare persoanei care a oferit pretul cel mai mare". Din informatiile analizate a reiesit faptul ca procedura urmata pentru vanzarea  aeronavelor a fost constituita din "solicitari de oferte si negocieri". Astfel, in mod formal, s-a asigurat caracterul public al procedurii prin postarea anuntului pe pagina oficiala de internet a companiei in data de 19.01.2017, dar nu au fost urmate etapele caracteristice ale unei licitatii, respectiv nu au fost stabilite anterior si explicit reguli de derulare a licitatiei. In privinta demersurilor efectuate pentru vanzarea aeronavelor catre o societate din Republica Armenia, s-a constatat faptul ca, initial, prin conducerea delegatiei efectuate in respectivul stat, Ministerul Transporturilor s-a implicat in sprijinirea actiunilor TAROM subordonate scopului de a identifica un cumparator pentru aeronavele Airbus A310-325. Ulterior, o aprobare a conditiilor specifice contractului de vanzare a aeronavelor, in cadrul adunarea generala a actionarilor, a fost apreciata  de conducerea ministerului ca ingerinta in managementul companiei. In ceea ce priveste valoarea ansamblului format din aeronave, motor de rezerva si piese de schimb, potrivit evaluatorului, a fost estimata la data de 05.03.2016 (data la care aeronavele se aflau in operare), la suma de 13.011.812 USD. Ulterior, la data de 31.03.2017 (data la care aeronavele se aflau in conservare) valoarea in scop de tranzactionare, a fost estimata la 6.383.981,19 USD, iar la data de 27.12.2017 (data la care aeronavele se aflau, de asemenea, in conservare) la 5.472.977,87 USD. Astfel, evaluatorul a apreciat faptul ca pe parcursul a 22 de luni valoarea de tranzactionare a respectivelor active s-a diminuat cu 57,94%, din care 50,94% a constituit deprecierea aferenta primelor aproximativ 13 luni, cuprinse intre data de 05.03.2016, la care aeronavele erau operabile si data de 31.03.2017, la care aeronavele erau scoase din operare. Diferenta dintre valoarea de piata a aeronavelor, motorului de rezerva si rotabilelor, stabilita de evaluator la data de 05.03.2016 si cea evaluata la data de 31.03.2017, in cuantum de 6.627.830,81 USD, a fost justificata de TAROM prin faptul ca aeronavele se aflau la cele doua date in situatii diferite, respectiv in operare la data de 05.03.2016 si in conservare la data de 31.03.2017, iar deprecierea activelor intre 31.03.2017 si 27.12.2017, estimata de evaluator la 911.003,32 USD, a fost aferenta unei perioade in care aeronavele s-au aflat la sol (in stare de conservare). Din analiza normelor procedurale ale TAROM, s-a constatat faptul ca, prin acestea, s-a instituit obligatia aprobarii de catre adunarea generala a actionarilor a operatiunii de vanzare a aeronavelor, in timp ce obligatia prevazuta in Statutul TAROM conditiona vanzarea aeronavelor de aprobarea organului de administrare doar in situatia in care valoarea respectivelor active depasea un plan valoric (valoarea celor doua aeronave, piesele si echipamentele aferente s-a situat sub acest prag). Astfel, procedurile instituite la nivelul TAROM si aprobate de consiliul de administratie au stabilit competente suplimentare in sarcina adunarii generale a  actionarilor, desi conform prevederilor art. 19 alin. (1) din Statutul TAROM, competentele organelor de conducere si de administrare sunt cele prevazute de actele normative si de Statut. In cea ce priveste alte aspecte privind operatiunea de vanzare a aeronavelor, Directia de Investigare a Infractiunilor de Crima Organizata si Terorism a inregistrat, la data de 06.08.2018, un denunt formulat sub aspectul savarsirii infractiunilor de spalare a banilor, de finantare a actelor de terorism si de tradare, potrivit caruia societatea cumparatoare ar fi fost o societate de tip fantoma, utilizata ca paravan de persoane juridice dintr-un alt stat, aflat sub sanctiuni internationale, iar negocierile cu respectivul cumparator au fost o ocazie de a comunica informatii confidentiale. Cercetarile efectuate in dosarul penal deschis la unitatea de parchet mentionata, in baza denuntului, nu au condus la constatarea unor indicii privind savarsirea infractiunilor de spalarea banilor, de finantare a terorismului si de tradare, prin ordonanta dispunandu-se clasarea, sub aspectul savarsirii infractiunilor denuntate. In urma verificarilor CCPM au fost constatate si alte aspecte care ar putea intruni elementele constitutive ale unor infractiuni, motiv pentru care actul de control a fost inaintat unitatii de parchet competenta, astfel ca datele si informatiile care vizeaza constatarea savarsirii unor posibile fapte de natura penala nu pot fi comunicate, fiind exceptate de la accesul liber al cetatenilor, in conformitate cu prevederile 12 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare.          

citeste mai mult...
Alte stiri de la Money.ro:
Roman, revoltat in vama KULATA: "E absurditate totala. Timp si bani pierduti aiurea"
INS: Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a scazut in primele cinci luni ca serie bruta cu 19,4%, fata de aceeasi perioada din 2019
Dosarul 10 august! DIICOT, o decizie care irita
INS: Volumul lucrarilor de constructii a crescut, ca serie bruta, cu 22,3%, in primele cinci luni, fata de aceeasi perioada din 2019
Microsoft repara o vulnerabilitate veche de peste 17 ani
ANDREEA ESCA, prima postare dupa ce s-a aflat ca s-a infectat
Donald Trump a semnat un ordin prin care pune capat tratamentului economic preferential in cazul Hong Kong
Medicul MINUNE dezvaluie o REALITATE care ne infioara! Unii pacienti sunt iresponsabili
"Și Acum, TADAAAAM !" DENISE RIFAI se intoarce in televiziune! A batut palma
FIREA, cheltuieli URGENTE pentru PAROHII: camere video, altare de vara, remodelare de bucatarii, amenajari de scari si gradini
APLAUZE in fata Ambasadei Rusiei! Conspirationistii nu se mai feresc
NELU TATARU, anunt EXTREM de IMPORTANT pentru toti cei infectati
Spotify Technology si-a extins serviciul de streaming muzical in Rusia si alte 12 tari
Cele mai recente eforturi de sustenabilitate ale Burger King: Reducerea flatulentei vacilor, responsabila de emisiile de metan
O instanta germana interzice Tesla sa promoveze sistemul autopilot al automobilelor sale